Phân tích Remdesivir và các thuốc kháng virut trong điều trị COVID 19 bằng phương pháp LC-MS/MS sử dụng cột Ascentis® Express

Analysis of Remdesivir and other Antiviral Drugs Using LC-MS/MS

Phân tích Remdesivir và các thuốc kháng virut trong điều trị COVID 19 bằng phương pháp LC-MS/MS sử dụng cột Ascentis® Express

Remdesivir là một loại thuốc kháng vi-rút phổ rộng, thường được sử dụng qua đường tiêm. Thuốc đã được thử nghiệm vào năm 2020 như một phương pháp điều trị COVID-19, thông qua chương trình Thử nghiệm của WHO Soladirity. Ở đây chúng tôi trình bày một phương pháp LC-MS / MS nhanh và chắc chắn có thể được sử dụng cho phân tích Remdesivir và ba chất tương tự kháng vi-rút cấu trúc. Indinavir, Nelfinavir và Saquinavir là các chất ức chế protease, thường được sử dụng trong điều trị vi rút suy giảm miễn dịch ở người (HIV).

Để tìm và cung cấp độ chọn lọc tốt nhất cho các chất phân tích mục tiêu, một số pha tĩnh đã được thử nghiệm và sàng lọc. Cột RP-Amide cho kết quả tốt nhất, nhưng các dòng cột C18, AQ-C18 hoặc Phenyl-Hexyl có thể cung cấp thời gian lưu và hình dạng peak thích hợp cho Remdesivir. Cột Ascentis® Express RP-Amide 30x2,1 mm chạy ở chế độ gradient có thể giữ lại tốt tất cả các hợp chất và phân giải hoàn toàn trong vòng hai phút. Dữ liệu hiệu chuẩn cho Remdesivir (1-250 ng / mL) hiển thị tuyến tính đầy đủ (R2 = 0,9995) với Giới hạn phát hiện (LOD) và Giới hạn định lượng (LOQ) được xác định là 0,7 và 1,3 ng / ml (khoảng tin cậy 95%) tương ứng.

Link Tham khảo: https://qaci.sial.com/analytical-chromatography/lc-ms/analysis-of-remdesivir-and-other-antiviral-drugs.html

#MerckLifeScienceVN #HPLC #AscentisExpress #RPAmide #Covid19
Analysis of Remdesivir and other Antiviral Drugs Using LC-MS/MS

Phân tích Remdesivir và các thuốc kháng virut trong điều trị COVID 19 bằng phương pháp LC-MS/MS sử dụng cột Ascentis® Express

Remdesivir là một loại thuốc kháng vi-rút phổ rộng, thường được sử dụng qua đường tiêm. Thuốc đã được thử nghiệm vào năm 2020 như một phương pháp điều trị COVID-19, thông qua chương trình Thử nghiệm của WHO Soladirity. Ở đây chúng tôi trình bày một phương pháp LC-MS / MS nhanh và chắc chắn có thể được sử dụng cho phân tích Remdesivir và ba chất tương tự kháng vi-rút cấu trúc. Indinavir, Nelfinavir và Saquinavir là các chất ức chế protease, thường được sử dụng trong điều trị vi rút suy giảm miễn dịch ở người (HIV).

Để tìm và cung cấp độ chọn lọc tốt nhất cho các chất phân tích mục tiêu, một số pha tĩnh đã được thử nghiệm và sàng lọc. Cột RP-Amide cho kết quả tốt nhất, nhưng các dòng cột C18, AQ-C18 hoặc Phenyl-Hexyl có thể cung cấp thời gian lưu và hình dạng peak thích hợp cho Remdesivir. Cột Ascentis® Express RP-Amide 30x2,1 mm chạy ở chế độ gradient có thể giữ lại tốt tất cả các hợp chất và phân giải hoàn toàn trong vòng hai phút. Dữ liệu hiệu chuẩn cho Remdesivir (1-250 ng / mL) hiển thị tuyến tính đầy đủ (R2 = 0,9995) với Giới hạn phát hiện (LOD) và Giới hạn định lượng (LOQ) được xác định là 0,7 và 1,3 ng / ml (khoảng tin cậy 95%) tương ứng.

Link Tham khảo: https://qaci.sial.com/analytical-chromatography/lc-ms/analysis-of-remdesivir-and-other-antiviral-drugs.html

#MerckLifeScienceVN #HPLC #AscentisExpress #RPAmide #Covid19

    NHẬN TIN MỚI QUA EMAIL