Thử Nghiệm Bioburden

thử nghiệm bioburden

Chúng tôi mang đến giải pháp cho thử nghiệm Bioburden hiệu quả và kết quả đáng tin cậy với các sản phẩm phục vụ quá trình từ lọc – nuôi cấy đến phát hiện vi sinh vật.

Các dòng sản phẩm tiêu biểu:

Hệ thống EZ family cho phương pháp màng lọc / Microfil®

Hệ thống Milliflex Oasis®

Hệ thống phát hiện nhanh EZ-Fluo® / Milliflex® Quantum

Hệ thống lấy mẫu trực tiếp trên chuyền MicropreSure® On-line Filtration Sytem

Các phụ kiện và vật liệu tiêu hao phòng thí nghiệm cho phương pháp màng lọc

KHÁM PHÁ ỨNG DỤNG KHÁC

Công nghệ xMAP®

Công nghệ xMAP® sử dụng các hạt vi cầu từ tính đã được gắn nhãn (labeled beads) để phát hiện nhiều chất trong cùng một mẫu phân tích.

Read More »

    TƯ VẤN
    SẢN
    PHẨM TỪ MERCK